دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   صابرطهرانی

پست الکترونیکی : m-sabertehrani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی شیمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373/07/01

محمد صابرطهرانی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^